Category Archives: news

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก กิจกรรมความร่วมมือการผลิตสื่อการเรียนรู้ เพื่อการสนับสนุนการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และแบบทางไกล (DLTV) ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สำนักประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ สพป. สมุทรสาคร และโรงเรียนใน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี รศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม ซึ่งภายในการประชุมมีการบรรยาย 2 ดังนี้

การบรรยาย เรื่อง “การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร โรงเรียนสาธิต และมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”

การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้เพื่อการสนับสนุนการการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์และแบบทางไกล (DLTV)” โดยมีวิทยากรการบรรยาย ดังนี้

  • รศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด รองอธิการบดี
  • อาจารย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
  • อาจารย์บุปผา บรรลือเสนาะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
  • อาจารย์สิริชัย เอี่ยมสอาด รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
  • ผศ.ยุวรัตน์ จงใจรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต
  • คุณจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
  • ว่าที่ร้อยเอก อรรถพล ห้วยกรุด ศึกษานิเทศก์ สพป. สมุทรสาคร และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่ม DLICT
  • คุณลภัสรดา เกตุเอม ศึกษานิเทศก์ สพป. สมุทรสาคร

ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 12 อาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

BSRU News – โพสต์ | Facebook

ประชุมคณะกรรมการโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) ครั้งที่ 1/2564

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง ดังนี้

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผน วิพากษ์ และติดตามการผลิตสื่อวีดิทัศน์เสริมสร้างการเรียนรู้ ที่ 1288/2564
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ ประกอบการเรียน การสอนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) ที่ 1289/2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็กครั้งที่ 1/2563

วันที่ 6 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็กครั้งที่ 1/2563 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วม ณ ห้องประชุมพระยาโอวาทวรกิจ ชั้น 14 อาคาร 6 ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว เป็นโครงการหลักตามที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ที่ได้มอบหมายให้ทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินโครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.