วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการประชุมคณะกรรมการโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น 13 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง ดังนี้

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวางแผน วิพากษ์ และติดตามการผลิตสื่อวีดิทัศน์เสริมสร้างการเรียนรู้ ที่ 1288/2564
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ ประกอบการเรียน การสอนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก (DLTV) ที่ 1289/2564
This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.